Search

585 411 935

telefon do školy

bakaláři

přihlášení

Microsoft 365

přihlášení

Search
Close this search box.

Vyhlášení a kritéria 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

Ředitelka školy vyhlašuje dle ustanovení § 60, odst. 1 Zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád) a na základě ustanovení Vyhlášky MŠMT ČR č. 353/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů druhé kolo přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 do:

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 16

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 15

Přijímací řízení pro denní formu studia proběhne 30. 5. 2022 na základě doloženého studijního průměru na vysvědčení za 1. pololetí 9. třídy ZŠ.

Zákonný zástupce nezletilého uchazeče podává přihlášku na předepsaném tiskopisu (který získá na základní škole, na našich webových stránkách  či na webu MŠMT ČR) do 20. 5. 2022. V případě, že klasifikace není uvedena a ověřena základní školou na přihlášce, je nutné k přihlášce přiložit ověřenou kopii vysvědčení.

Přijímací řízení pro dálkovou formu studia proběhne na základě doložení ukončení základního vzdělání (vysvědčení z 9. třídy ZŠ).

 Uchazeč podává přihlášku na předepsaném tiskopisu, který získá na našich webových stránkách, do 20. 5. 2022.

Přihlášku lze doručit osobně či poštou na adresu Střední odborná škola Olomouc spol. s r. o., Řepčínská 239/101, 779 00 Olomouc, nebo datovou schránkou (zxd45ch).  

Do přihlášky ke vzdělávání je nutné uvést kontaktní e-mail zákonného zástupce uchazeče o studium – na tento email budou zaslány informace o přijímacím řízení a registrační číslo uchazeče, pod kterým bude veden v přijímacím řízení.

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro denní formu studia

Uchazeči budou přijímáni ke vzdělávání  podle dosažených výsledků vzdělávání na základní škole (aritmetický průměr prospěchu za první pololetí 9. ročníku). V případě rovnosti průměru rozhoduje o pořadí lepší známka z předmětů český jazyk, cizí jazyk, výchova k občanství.

Uchazeči s cizím nebo českým občanstvím, kteří získali předchozí vzdělání mimo území České republiky, mají na základě § 20 odst. 4 školského zákona nárok na úpravu podmínek přijímacího řízení ke vzdělávání na středních školách. Znalost českého jazyka nezbytná pro vzdělávání v daném oboru se u těchto osob ověří ústním pohovorem (uchazeč obdrží pozvánku). Oprávněnost ústního pohovoru odsouhlasí ředitelka školy na základě vysvědčení vydaného zahraniční školou a dodaného spolu s přihláškou nebo na základě osvědčení o uznání rovnocennosti vysvědčení vydaného zahraniční školou.

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro denní formu studia

Výsledek přijímacího řízení bude zveřejněn na webových stránkách a úřední desce školy dne 30. 5. 2022   pod registračním číslem uchazeče. Rozhodnutí o přijetí si vyzvednou uchazeči ve škole,  Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno doporučeně poštou, příp. datovou schránkou. Lhůta pro odvolání proti nepřijetí trvá 3 pracovní dny a začíná běžet následující den po doručení rozhodnutí o nepřijetí.

Svůj úmysl vzdělávat se na Střední odborné škole Olomouc spol. s r. o. potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy, která rozhodla o přijetí ke vzdělávání. Lhůta pro uplatnění zápisového lístku běží ode dne, kdy ředitelka školy zveřejní seznam úspěšných uchazečů a trvá 10 pracovních dnů, tj. do 13. 6. 2022.

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro dálkovou formu studia

Uchazeči budou přijímáni ke vzdělávání  na základě doložení ukončení základního vzdělání (vysvědčení z 9. třídy základní školy).

Uchazeči s cizím nebo českým občanstvím, kteří získali předchozí vzdělání mimo území České republiky, mají na základě § 20 odst. 4 školského zákona nárok na úpravu podmínek přijímacího řízení ke vzdělávání na středních školách. Znalost českého jazyka nezbytná pro vzdělávání v daném oboru se u těchto osob ověří ústním pohovorem (uchazeč obdrží pozvánku). Oprávněnost ústního pohovoru odsouhlasí ředitelka školy na základě  vysvědčení vydaného zahraniční školou a dodaného spolu s přihláškou nebo na základě osvědčení o uznání rovnocennosti vysvědčení vydaného zahraniční školou.

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro dálkovou formu studia

Výsledek přijímacího řízení bude zveřejněn na webových stránkách a úřední desce  školy dne 30. 5. 2022 pod registračním číslem uchazeče.  Rozhodnutí o přijetí si vyzvednou uchazeči ve škole,  Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno doporučeně poštou, příp. datovou schránkou. Lhůta pro odvolání proti nepřijetí trvá 3 pracovní dny a počíná běžet následující den od převzetí rozhodnutí o nepřijetí.


Střední odborná škola Olomouc spol. s r. o.

Řepčínská 239/101
779 00 Olomouc

REDIZO: 600017141
datová schránka: zxd45ch

Rychlý kontakt

605 967 554

skola@skolaodborna.cz

RNDr. Hana Blahová, ředitelka školy

Olomouc, 15. 5. 2022

Chceš sdílet příspěvek?

Sdílej