Search

585 411 935

telefon do školy

bakaláři

přihlášení

Microsoft 365

přihlášení

Search
Close this search box.

Kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

Přijímání uchazečů ke studiu bude probíhat v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 49/2009 Sb., zákona č. 472/2011 Sb., zákona č. 178/2016 Sb. a zákona č. 421/2023 Sb., a vyhláškou č. 422/2023 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání.

Pro školní rok 2024/2025 nabízíme absolventům ZŠ tyto obory vzdělávání s předpokládaným počtem přijímaných uchazečů:

Kód oboru Název oboru Předpokládaný počet míst
68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost  - denní forma vzdělávání             30
72-41-M/01 Informační služby a mediální komunikace  - denní forma vzdělávání 25
68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost - dálková forma vzdělávání         25

Uchazeči konají pouze jednotnou přijímací zkoušku (JPZ), školní přijímací zkouška není stanovena.

U oboru 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost ani u oboru 72-41-M/01 Informační služby není vyžadován lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání.    

PŘIHLÁŠKA K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ

V 1. kole přijímacího řízení může uchazeč podat až 3 přihlášky. Přihlášku podává za nezletilého uchazeče jeho zákonný zástupce (ZZ). V přihlášce uchazeč závazně zvolí pořadí škol (pořadí oborů vzdělání) podle své priority, tj. podle toho, kam chce nejvíce. Toto pořadí je důležité pro určení, na jakou školu bude uchazeč podle výsledků v přijímacím řízení následně přijat. Všechny 3 přihlášky musí být vyplněny shodně, každá přihláška musí mít školy/obory uvedené ve stejném pořadí dle zvolené priority pro přijetí.

 • Elektronická přihláška vyplněná v online systému na dipsy.cz – veškerá komunikace mezi školami a uchazeči probíhá v rámci systému.
 • Přihláška formou výpisu z online systému na dipsy.cz. Získaný výpis vytisknete (tolikrát, na kolik škol se hlásíte), podepíšete jej a doručíte v listinné podobě do každé vybrané školy (bez příloh).
 • Podáním vyplněného listinného tiskopisu s přílohami. Vyplníte klasickou listinnou přihlášku a doručíte ji do každé zvolené školy. Ke každé přihlášce přiložíte všechny přílohy, které daná škola/obor požaduje.

Vyberte si pouze jednu z možností, ideálně tu první.

Přihlášky do 1. kola přijímacího řízení je možné podat od 1. do 20. 2. 2024.

Povinné přílohy:

 1. Povinnou přílohou přihlášky každého uchazeče je prospěch na základní škole v 8. ročníku ZŠ (u vzdělávání na víceletém gymnáziu odpovídající ročníky). Prospěch je možno doložit vyplněným tiskopisem “Hodnocení z předchozího vzdělávání ZŠ” (doporučujeme, info na msmt.cz), vyplněným výpisem ze systému ZŠ, kopií vysvědčení z požadovaného ročníku ZŠ apod.
 1. Jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří mají v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 a 2 písm. c) školského zákona nárok na úpravu podmínek přijímacího řízení (informace pro uchazeče se SVP), je povinnou přílohou přihlášky “Doporučení vydané školským poradenským zařízením pro úpravu podmínek přijímání ke vzdělávání”(info na msmt.cz).

Přílohy se k přihlášce přikládají ve formě prosté kopie. Dokumenty vyhotovené v cizím jazyce nemusí být úředně přeloženy. Ředitel školy může vyzvat k předložení originálu nebo úředně ověřené kopie dokladu, nebo úředně ověřeného překladu dokladu vyhotoveného v cizím jazyce. Účastník řízení je povinen daný doklad předložit, jinak se skutečnost považuje za neprokázanou.

V 1. kole přijímacího řízení konají všichni uchazeči jednotnou přijímací zkoušku (JPZ). Ta se skládá z písemného testu z českého jazyka a literatury (ČJL) a z písemného testu z matematiky (MAT). Dodavatelem testů je Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) (www.cermat.cz).

Jednotná přijímací zkouška bude shodná pro všechny uchazeče o středoškolské vzdělání v oborech Veřejnosprávní činnost a Informační služby a mediální komunikace v denní i dálkové formě.

Délka trvání jednotné zkoušky dle JPZ schématu:

 • test z českého jazyka a literatury trvá 60 minut,
 • test z matematiky trvá 70 minut.

Termíny konání JPZ z českého jazyka a literatury a z matematiky v 1. kole přijímacího řízení:

Řádný termín                                   12. a 15. 4. 2024

Náhradní termín                             29. a 30. 4. 2024

Pokud se uchazeč nemůže v řádném termínu ze závažných důvodů k jednotné přijímací zkoušce dostavit, může nejpozději do 3 dnů po termínu stanovené zkoušky svoji neúčast řádně písemně omluvit ředitelce školy. Pokud je omluva uznána, koná JPZ v náhradním termínu.

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání 1. března 2024 určí místo konání JPZ jednotlivým uchazečům a tuto informaci předá ředitelům středních škol. Rozdělovat bude primárně podle vzdálenosti školy od bydliště uchazeče a sekundárně podle kapacity školy pro JPZ. Je možné přiřadit uchazeče 2x do jedné školy.

Ředitel školy, která je uvedena na přihlášce v 1. pořadí, rozešle uchazečům pozvánku ke konání JPZ a to odesláním zprávy v systému (platí pro elektronicky podané přihlášky) nebo v listinné podobě (platí pro výpisy a tiskopisy). Pozvánky budou rozeslány nejpozději 14 dnů před termínem konání JPZ. Součástí pozvánky bude přidělené registrační číslo, pod kterým bude uchazeč veden v přijímacím řízení.

Uchazeči s cizím nebo českým občanstvím, kteří získali předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky a nevzdělávali se ani část školního roku před konáním JPZ ve škole v ČR, mají na základě § 20 odst. 4 školského zákona nárok na úpravu podmínek přijímacího řízení ke vzdělávání na středních školách. Na základě jejich písemné žádosti, kterou přiloží k přihlášce, se těmto uchazečům promíjí přijímací zkouška z českého jazyka (informace pro uchazeče ze zahraničí). Oprávněnost žádosti ověří ředitelka školy dle vysvědčení vydaného zahraniční školou a dodaného spolu s přihláškou nebo na základě osvědčení o uznání rovnocennosti vysvědčení vydaného zahraniční školou. Cizinci, kteří nejsou občany Evropské unie, se stávají žáky příslušné střední školy, pokud ředitelce školy prokáží nejpozději při zahájení vzdělávání oprávněnost svého pobytu na území České republiky (§ 20 odst. 3 školského zákona). 

Úprava podmínek přijímacího řízení pro uchazeče o studium z Ukrajiny (dále také „cizinec“) se řídí podle § 1 odst. 1 a § 5 zákona č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace. Na základě jejich písemné žádosti, kterou přiloží k přihlášce, se těmto uchazečům promíjí přijímací zkouška z českého jazyka. Dále mají (na základě žádosti připojené k přihlášce) právo konat písemný test jednotné přijímací zkoušky z matematiky v ukrajinském jazyce. Společně s žádostí uchazeč doloží, že je cizincem podle § 1 odst. 1 výše zmiňovaného zákona (Opatření obecné povahy s účinností od 31. 10. 2023).

Pokud škola písemný test JPZ zadá v českém jazyce, navyšuje se cizinci časový limit pro vypracování testu o 25 % a má právo použít překladový slovník.

Znalost českého jazyka se u uchazečů cizinců ověří ústním komisionálním pohovorem, o jehož průběhu bude sepsán záznam. Úroveň znalosti českého jazyka je stěžejní podmínkou pro zvládnutí studia zvoleného oboru a odbornosti. Výsledkem pohovoru je stanovisko ke schopnosti studovat daný obor.

V případech, kdy JPZ konají uchazeči, kterým se promíjí JPZ z českého jazyka a literatury podle § 20 odst. 4 školského zákona, se použije tzv. redukované hodnocení:

 • vytvoří se redukované hodnocení všech uchazečů, které obsahuje výsledek testů z MAT
  a bodové hodnocení za prospěch ze ZŠ (neobsahuje výsledek testu z ČJL),
 • vytvoří se výsledné pořadí ostatních uchazečů hodnocených na základě všech kritérií podle
  60d odst. 3 školského zákona,
 • uchazeči nekonající test z ČJL se do výsledného pořadí ostatních uchazečů zařadí na místo shodné s jejich pořadím v rámci redukovaného hodnocení.

 

KRITÉRIA A HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Ředitelka školy hodnotí tato stanovená kritéria přijímacího řízení:

 • výsledky JPZ,
 • hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání.

Hranice úspěšnosti v jednotné přijímací zkoušce není na naší škole stanovena.
Uchazečům se do celkového hodnocení započítává lepší výsledek z obou termínů JPZ z ČJL a MAT.

Jednotná přijímací zkouška (JPZ):

 • test z českého jazyka a literatury max. 50 bodů,
 • test z matematiky max. 50 bodů.

Za jednotnou přijímací zkoušku obdrží uchazeč body (BZK) jako součet bodů za oba tyto předměty. Maximální možný počet je 100 bodů. Jednotná zkouška má v přijímacím řízení váhu 60 %.

 

 

Prospěch z předchozího vzdělávání:

Hodnoceným kritériem je studijní průměr na vysvědčení ve 2. pololetí 8. ročníku ZŠ. Maximální počet, který lze za prospěch získat je  66 bodů. Studijní průměr má v přijímacím řízení váhu 40 %.

Za průměrný prospěch ve 2. pololetí 8. ročníku ZŠ (resp. v odpovídajícím ročníku víceletého gymnázia) budou body (BZ) přiděleny takto:

Průměrný prospěch ve 2. pololetí 8. třídy ZŠ Přidělené body Průměrný prospěch ve 2. pololetí 8. třídy ZŠ Přidělené body
1,00 – 1,02 66 1,51 – 1,55 30
1,03 – 1,05 63 1,56 – 1,60 27
1,06 – 1,08 60 1,61 – 1,65 24
1,09 – 1,10 57 1,66 – 1,70 21
1,11 – 1,15 54 1,71 – 1,75 18
1,16 - 1,20 51 1,76 – 1,80 15
1,21 – 1,25 48 1,81 – 1,85 12
1,26 – 1,30 45 1,86 – 1,90 9
1,31 – 1,35 42 1,91 – 1,95 6
1,36 – 1,40 39 1,96 – 2,00 3
1,41 – 1,45 36 2,01 a více 0
1,46 – 1,50 33    

Body celkem (BC) jsou součtem hodnot BZK (body zkouška) a BZ (body prospěch ZŠ).

BC = BZK + BZ                   

Celkem může uchazeč v rámci přijímacího řízení získat maximálně 160 bodů.

V případě rovnosti hodnoty BC u více uchazečů bude vzájemné pořadí těchto uchazečů stanoveno podle lepšího výsledku:

 • z jednotné přijímací zkoušky jako celku (BZK), při shodě,
 • z jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury, při shodě,
 • z průměrného prospěchu ve 2. pololetí 8. třídy ZŠ (BZ) resp. odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia, při shodě,
 • hodnocení z českého jazyka na vysvědčení ve 2. pololetí 8. ročníku ZŠ (resp. odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia), při shodě,
 • hodnocení z cizího jazyka na vysvědčení ve 2. pololetí 8. ročníku ZŠ (resp. odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia), při shodě,
 • z jednotné přijímací zkoušky z matematiky, při shodě,
 • hodnocení z matematiky na vysvědčení ve 2. pololetí 8. ročníku ZŠ (resp. odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia), při shodě,
 •  

Výsledky jednotné přijímací zkoušky zpřístupní CERMAT školám dne 6. května 2024.  Ředitelka školy na základě výsledků JPZ a splnění vyhlášených kritérií stanoví jednoznačné pořadí uchazečů do 9. května 2024.

Dle ustanovení § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, máte možnost vyjádřit se k podkladům pro vydání rozhodnutí v budově Střední odborné školy Olomouc spol. s r. o., ul. Řepčínská 239/101, Olomouc, v kanceláři ředitelky školy, ve dnech 13. – 14. května 2024  v době od 12:00 do 15:00 hodin.

Dne 15. května 2024 budou v IS zveřejněny výsledky přijímacího řízení pod přiděleným registračním číslem a zároveň je zveřejní ředitelka školy na veřejně přístupném místě. Tím se rozhodnutí považují za oznámená, v písemné formě se nevyhotovují a nezasílají.

V případě, že uchazeč nechce nastoupit do oboru vzdělání, kam byl přijat, může se vzdát práva na přijetí. Tím mu vznikne právo hlásit se do následujících kol přijímacího řízení. Zároveň mu tím zaniká právo na přijetí v jiném oboru vzdělání, tj. přijetí ke vzdělávání na školy uvedené na přihlášce v 1. kole přijímacího řízení v dalším pořadí.

Nezbytným předpokladem pro přijetí ke vzdělávání na střední školu je splnění povinné školní docházky
a doložení úspěšného ukončení základního vzdělávání (kopie vysvědčení z 9. třídy ZŠ) a to nejpozději v den nástupu do školy.

Kritéria přijímacího řízení pro dálkovou formu vzdělávání

Uchazeči podávají přihlášku a konají JPZ stejně jako uchazeči o denní studium viz výše.

Povinnou přílohou přihlášky je vysvědčení z posledních dvou ročníků základní školy.

Kritériem pro přijetí ke vzdělávání je vykonání JPZ. Hranice úspěšnosti v JPZ není stanovena.

Přijímací řízení ke střednímu vzdělávání se řídí Vyhláškou č. 422/2023 Sb. s účinností od 1. 1. 2024.

 

 

 

Mgr. Jana Vařeková v. r.

Ředitelka školy
Střední odborná škola Olomouc spol. s r. o.
Řepčínská 239/101
779 00 Olomouc

V Olomouci 23. 1. 2024