Search

585 411 935

telefon do školy

bakaláři

přihlášení

Microsoft 365

přihlášení

Search
Close this search box.

Název programu: ŠABLONY SOŠ 2019
Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Název výzvy: Výzva č. 02_18_065 pro Šablony pro SŠ a VOŠ II – MRR Název projektu: Rozvoj SOŠ Olomouc 2019
Název projektu: Rozvoj SOŠ Olomouc 2019 
Registrační číslo projektu: CZ.02.03.68/0.0./0.0/18_065/0016482

Od 1. 2. 2020 do 31. 1. 2022 (24 měsíců) škola realizovala projekt v rámci tzv. šablon – zjednodušeného vykazování. V průběhu tohoto projektu z důvodu pandemie Covid-19 nemohla škola realizovat všechny plánované aktivity v daném termínu. Proto bylo zažádáno o prodloužení projektu do 30.6.2022 (doba trvání projektu 29 měsíců), aby mohlo dojít k naplnění všech plánovaných aktivit projektu. Projekt byl zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků, podpora extrakulikulárních/rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, spolupráce s rodiči žáků, spolupráce s veřejností.

Aktivity projektu probíhaly ve škole, v rámci realizace projektových dnů i mimo školu.

Projekt byl k 30. 6. 2022 ukončen a zpracována závěrečná zpráva. Tato byla schválena a projekt byl uzavřen bez připomínek.