Příjímací řízení

II. kolo PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO školní rok 2019/2020

 

Ředitelka Střední odborné školy Olomouc spol. s r. o., Řepčínská 239/101, 779 00 Olomouc vyhlašuje II. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020.

 

V souladu s § 60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje ředitelka školy druhé kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 takto:

 

Obor vzdělání          68-43-M/01  Veřejnosprávní činnost

denní forma vzdělávání

počet přijímaných ve II. kole                                           15 žáků

 

 

Obor vzdělání          68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

dálková forma vzdělávání

počet přijímaných ve II. kole                                           20 žáků

 

 

  • Kritéria přijímacího  řízení pro školní rok 2019/2020

Denní forma vzdělávání

Průměrný prospěch dosažený v I. pololetí 9. třídy ZŠ je hodnocen max. 30 body, uchazeči s průměrem do 2,0 budou přijati bez další zkoušky do naplnění maximálního počtu přijímaných uchazečů. Uchazeči s průměrným prospěchem dosaženým v I. pololetí 9. třídy ZŠ nad 2,0 budou konat přijímací zkoušku z českého jazyka. Maximální počet bodů za tuto zkoušku je 10 bodů, uchazeči budou přijímáni do maximálního počtu přijímaných uchazečů. Pořadí uchazečů bude stanoveno podle dosaženého počtu bodů. Maximální celkový počet přijímaných je pro obor veřejnosprávní činnost 60.

Dálková forma vzdělávání

Uchazeči o přijetí do dálkové formy vzdělávání (obor veřejnosprávní činnost) budou v II. kole přijati na základě p odané přihlášky a předložení dokladu o ukončení základního vzdělání (vysvědčení). Maximální počet přijímaných v dálkové formě je 20.

Na základě podané přihlášky do II. kola uchazeč obdrží pozvánku k přijímacímu řízení. Přijímací zkouška z českého jazyka (denní studium) se bude konat ve čtvrtek 30. května.

O přijetí rozhoduje ředitelka školy na základě předem zveřejněných kritérií.

Přihlášky lze zaslat poštou nebo odevzdat osobně v budově školy. Pro získání bližších informací lze využít webové stránky školy, případně si telefonicky sjednat  individuální schůzku s vedením školy.

  • Oznámení výsledků přijímacího řízení

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělání, se oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam bude zveřejněn na veřejně přístupném místě v budově školy (úřední deska) a na webových stránkách školy www.skolaodborna.cz 30. května 2019.

Svůj úmysl vzdělávat se na Střední odborné škole Olomouc spol. s r. o. potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení (denní studium).

Na webových stránkách školy bude po každém kole přijímacího řízení zveřejněn počet volných míst.

Komentáře jsou vypnuty.