Maturita

Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí – společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí.

Žák koná společnou (státní) část zkoušky nejprve písemnou formou (didaktické testy, slohová práce) na začátku května. Poté (bez ohledu zda uspěl, nebo ne) koná ústní zkoušku z předmětů společné i profilové části.

Součástí maturitní zkoušky na Střední odborné škole Olomouc spol. s r. o. je praktická zkouška z odborných předmětů konaná písemnou formou v dubnu daného školního roku.

Model maturitní zkoušky se opírá o platnou legislativu – tedy školský zákon č. 561/2004 Sb. a vyhlášku č. 177/2009 Sb. ve znění pozdějších novel – viz obrazová příloha.

Nabídku a počet předmětů profilové části maturitní zkoušky určuje ředitel školy dle platného RVP pro daný obor.

 

Společná část maturitní zkoušky

Povinné i nepovinné zkoušky jsou koncipovány v souladu s katalogy požadavků platnými pro daný školní rok.

Cizí jazyk u povinných i nepovinných zkoušek nabízí tyto jazyky: anglický, německý, španělský, francouzský a ruský. Při výběru cizího jazyka nehraje roli jeho hodinová dotace při studiu ani to, zda žák studoval daný jazyk jako první nebo druhý. Žák si může dokonce zvolit takový cizí jazyk, který se během studia na své škole neučil. Jedinou podmínkou je, že se tento jazyk na dané škole vyučuje.

Ústní zkouška z českého jazyka a literatury vychází ze seznamu četby 20 titulů, který si sestavuje student sám. Školní seznam, z něhož student volí knihy, sestavuje škola podle kritérií stanovených MŠMT. Školní seznam je zveřejněn na webových stránkách školy a v tištěné podobě v klubovně.

Pokud žák neuspěje u komplexní zkoušky z českého jazyka a literatury nebo cizího jazyka, opakuje jen tu dílčí zkoušku/y, u které neuspěl. Není tedy nutné opakovat celou komplexní zkoušku. Toto pravidlo platí retrospektivně.

DALŠÍ INFORMACE VIZ WWW.NOVAMATURITA.CZ

 

Ke stažení: Manuál – Pokyny pro vyplnění | Seznamu děl k ústní zkoušce z | Seznam děl k ÚMZ z ČJL Šablona – seznam děl

 

model-maturity maturita-I maturita-III maturita-IV maturita-V maturita-VII maturita-VI

Komentáře jsou vypnuty.