Search

585 411 935

telefon do školy

bakaláři

přihlášení

Microsoft 365

přihlášení

Search
Close this search box.

Kritéria pro 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

obor veřejnosprávní činnost

dálkové studium

Přijímání uchazečů ke studiu bude probíhat v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 49/2009 Sb., zákona č. 472/2011 Sb., zákona č. 178/2016 Sb. a zákona č. 421/2023 Sb., a vyhláškou č. 422/2023 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání.

Pro školní rok 2024/2025 nabízíme ve 3. kole níže uvedený obor s předpokládaným počtem přijímaných uchazečů:

Kód oboru Název oboru Předpokládaný počet míst
68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost - dálková forma vzdělávání 25

Počet přihlášek je v 3. kole neomezený, přihlášky lze podávat jen na tiskopisu – v listinné podobě. Na jeden tiskopis se uvádí pouze jedna škola. Přihlášku podává za nezletilého uchazeče jeho zákonný zástupce (ZZ).

Přihlášky do 3. kola přijímacího řízení je možné podávat od 27. 6. do 31. 7. 2024, při poštovní přepravě je rozhodující datum podání.

Kritériem pro přijetí na střední školu v dálkové formě vzdělávání je splnění povinné školní docházky a doložení ukončeného základního vzdělání. Proto je povinnou přílohou přihlášky vysvědčení z posledních dvou ročníků základní školy (Vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání).

Pro studium není vyžadován lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání.

Dle ustanovení § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, máte možnost vyjádřit se k podkladům pro vydání rozhodnutí v budově Střední odborné školy Olomouc spol. s r. o., ul. Řepčínská 239/101, Olomouc, v kanceláři ředitelky školy, ve dnech 5.-6. srpna 2024 v době od 10:00 do 12:00 hodin.

Dne 8. srpna 2024 zveřejní ředitelka školy výsledky přijímacího řízení pod přiděleným registračním číslem na veřejně přístupném místě.

Přijatý uchazeč je povinen do 7 dnů ode dne oznámení (doručení) rozhodnutí potvrdit svůj úmysl vzdělávat se v daném oboru vzdělání – písemně, mailem, SMS. Marným uplynutím lhůty pro potvrzení úmyslu vzdělávat se zaniká právo na přijetí do oboru vzdělání.

Přijatí uchazeči budou pozváni k informační schůzce mailem ohledně studia v průběhu měsíce srpna.

Mgr. Jana Vařeková v. r.

Ředitelka školy

Střední odborná škola Olomouc spol. s r. o.

Řepčínská 239/101

779 00 Olomouc

Povinné přílohy:

 1. Povinnou přílohou přihlášky každého uchazeče je prospěch na základní škole v 8. ročníku ZŠ (u vzdělávání na víceletém gymnáziu odpovídající ročníky). Prospěch je možno doložit vyplněným tiskopisem “Hodnocení z předchozího vzdělávání ZŠ” (doporučujeme, info na msmt.cz), vyplněným výpisem ze systému ZŠ, kopií vysvědčení z požadovaného ročníku ZŠ apod.

 

 1. Výsledky JPZ z 1. kola přijímacího řízení (bodové hodnocení zkoušky z předmětu český jazyk a matematika).

Přílohy se k přihlášce přikládají ve formě prosté kopie. Dokumenty vyhotovené v cizím jazyce nemusí být úředně přeloženy. Ředitel školy může vyzvat k předložení originálu nebo úředně ověřené kopie dokladu, nebo úředně ověřeného překladu dokladu vyhotoveného v cizím jazyce. Účastník řízení je povinen daný doklad předložit, jinak se skutečnost považuje za neprokázanou.

Uchazeči s cizím nebo českým občanstvím, kteří získali předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky a nevzdělávali se ani část školního roku před konáním JPZ ve škole v ČR, mají na základě § 20 odst. 4 školského zákona nárok na úpravu podmínek přijímacího řízení ke vzdělávání na středních školách. Na základě jejich písemné žádosti, byla těmto uchazečům prominuta přijímací zkouška z českého jazyka (informace pro uchazeče ze zahraničí). Povinnou přílohou přihlášky je vysvědčení vydané zahraniční školou nebo osvědčení o uznání rovnocennosti vysvědčení vydaného zahraniční školou. Cizinci, kteří nejsou občany Evropské unie, se stávají žáky příslušné střední školy, pokud ředitelce školy prokáží nejpozději při zahájení vzdělávání oprávněnost svého pobytu na území České republiky (§ 20 odst. 3 školského zákona). 

Úprava podmínek přijímacího řízení pro uchazeče o studium z Ukrajiny (dále také „cizinec“) se řídí podle § 1 odst. 1 a § 5 zákona č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace. Uchazeč doloží, že je cizincem podle § 1 odst. 1 výše zmiňovaného zákona (Opatření obecné povahy s účinností od 31. 10. 2023).

Na základě písemné žádosti podané v 1. kole byla těmto uchazečům promítnuta přijímací zkouška z českého jazyka. Znalost českého jazyka se u uchazečů cizinců ověří ústním komisionálním pohovorem, o jehož průběhu bude sepsán záznam. Uchazeči budou k ústnímu pohovoru pozváni. Úroveň znalosti českého jazyka je stěžejní podmínkou pro zvládnutí studia zvoleného oboru a odbornosti. Výsledkem pohovoru je stanovisko ke schopnosti studovat daný obor.

V případech, kdy JPZ v 1. kole konali uchazeči, kterým se prominula JPZ z českého jazyka a literatury podle § 20 odst. 4 školského zákona, se použije tzv. redukované hodnocení:

 • vytvoří se redukované hodnocení všech uchazečů, které obsahuje výsledek testů z MAT
  a bodové hodnocení za prospěch ze ZŠ (neobsahuje výsledek testu z ČJL),
 • vytvoří se výsledné pořadí ostatních uchazečů hodnocených na základě všech kritérií podle
  60d odst. 3 školského zákona,
 • uchazeči nekonající test z ČJL se do výsledného pořadí ostatních uchazečů zařadí na místo shodné s jejich pořadím v rámci redukovaného hodnocení.

 

KRITÉRIA A HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Ředitelka školy hodnotí tato stanovená kritéria přijímacího řízení:

 • výsledky JPZ z 1. kola,
 • hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání.

Hranice úspěšnosti v jednotné přijímací zkoušce není na naší škole stanovena.
Uchazečům se do celkového hodnocení započítává lepší výsledek z obou termínů JPZ z ČJL a MAT.

Jednotná přijímací zkouška (JPZ):

 • test z českého jazyka a literatury max. 50 bodů,
 • test z matematiky max. 50 bodů.

Za jednotnou přijímací zkoušku obdrží uchazeč body (BZK) jako součet bodů za oba tyto předměty. Maximální možný počet je 100 bodů. Jednotná zkouška má v přijímacím řízení váhu 60 %.

Prospěch z předchozího vzdělávání:

Hodnoceným kritériem je studijní průměr na vysvědčení ve 2. pololetí 8. ročníku ZŠ. Maximální počet, který lze za prospěch získat je  66 bodů. Studijní průměr má v přijímacím řízení váhu 40 %.

Za průměrný prospěch ve 2. pololetí 8. ročníku ZŠ (resp. v odpovídajícím ročníku víceletého gymnázia) budou body (BZ) přiděleny takto:

Průměrný prospěch ve 2. pololetí 8. třídy ZŠ Přidělené body Průměrný prospěch ve 2. pololetí 8. třídy ZŠ Přidělené body
1,00 – 1,02 66 1,51 – 1,55 30
1,03 – 1,05 63 1,56 – 1,60 27
1,06 – 1,08 60 1,61 – 1,65 24
1,09 – 1,10 57 1,66 – 1,70 21
1,11 – 1,15 54 1,71 – 1,75 18
1,16 - 1,20 51 1,76 – 1,80 15
1,21 – 1,25 48 1,81 – 1,85 12
1,26 – 1,30 45 1,86 – 1,90 9
1,31 – 1,35 42 1,91 – 1,95 6
1,36 – 1,40 39 1,96 – 2,00 3
1,41 – 1,45 36 2,01 a více 0
1,46 – 1,50 33    

Body celkem (BC) jsou součtem hodnot BZK (body zkouška) a BZ (body prospěch ZŠ).

BC = BZK + BZ                   

Celkem může uchazeč v rámci přijímacího řízení získat maximálně 160 bodů.

V případě rovnosti hodnoty BC u více uchazečů bude vzájemné pořadí těchto uchazečů stanoveno podle lepšího výsledku:

 • z jednotné přijímací zkoušky jako celku (BZK), při shodě,
 • z jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury, při shodě,
 • z průměrného prospěchu ve 2. pololetí 8. třídy ZŠ (BZ) resp. odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia, při shodě,
 • hodnocení z českého jazyka na vysvědčení ve 2. pololetí 8. ročníku ZŠ (resp. odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia), při shodě,
 • hodnocení z cizího jazyka na vysvědčení ve 2. pololetí 8. ročníku ZŠ (resp. odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia), při shodě,
 • z jednotné přijímací zkoušky z matematiky, při shodě,
 • hodnocení z matematiky na vysvědčení ve 2. pololetí 8. ročníku ZŠ (resp. odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia), při shodě,
 • los.                                       

 

Výsledky jednotné přijímací zkoušky z 1. kola zpřístupní CERMAT školám dne 13. června 2024. Ředitelka školy na základě výsledků JPZ a splnění vyhlášených kritérií stanoví jednoznačné pořadí uchazečů do 17. června 2024.

Dle ustanovení § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, máte možnost vyjádřit se k podkladům pro vydání rozhodnutí v budově Střední odborné školy Olomouc spol. s r. o., ul. Řepčínská 239/101, Olomouc, v kanceláři ředitelky školy, ve dnech 18. – 20. června 2024  v době od 12:00 do 15:00 hodin.

 

Dne 21. června 2024 budou v IS zveřejněny výsledky přijímacího řízení pod přiděleným registračním číslem a zároveň je zveřejní ředitelka školy na veřejně přístupném místě. Tím se rozhodnutí považují za oznámená, v písemné formě se nevyhotovují a nezasílají.

Nezbytným předpokladem pro přijetí ke vzdělávání na střední školu je splnění povinné školní docházky
a doložení úspěšného ukončení základního vzdělávání (kopie vysvědčení z 9. třídy ZŠ) a to nejpozději v den nástupu do školy.

Mgr. Jana Vařeková v. r.

Ředitelka školy

 

Střední odborná škola Olomouc spol. s r. o.

Řepčínská 239/101

779 00 Olomouc

 

 

 

V Olomouci 20. 5. 2024

Přihlášky do 3. kola přijímacího řízení je možné podat
od 27. 6. do 31. 7. 2024