585 411 935

telefon do školy

bakaláři

přihlášení

Microsoft 365

přihlášení

Kritéria pro 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024

Přijímání uchazečů ke studiu bude probíhat v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 49/2009 Sb., zákona č. 178/2016 Sb., a vyhláškou č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších úprav.

Ve 2. kole přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 nabízíme absolventům ZŠ tyto obory vzdělávání s předpokládaným počtem přijímaných uchazečů:

Kód oboru Název oboru Předpokládaný počet míst
72-41-M/01 Informační služby a mediální komunikace  - denní forma vzdělávání 5
68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost - dálková forma vzdělávání        15

Přihláška k přijímacímu řízení

Uchazeč podává přihlášku ke vzdělávání na předepsaném tiskopisu potvrzeném základní školou (s vyplněným prospěchem z posledních dvou ročníků ZŠ) do 25. 5. 2023 na adresu Střední odborné školy Olomouc spol. s r. o., Řepčínská 239/101, 779 00 Olomouc. Podání přihlášky může být učiněno osobně na sekretariátu školy, poštou (rozhoduje datum podání na poštovním razítku) nebo datovou schránkou (podmínkou je elektronická konverze dokumentů).

Do přihlášky je nutno uvést email zákonného zástupce uchazeče – na tento email budou zaslány informace o přijímacím řízení a evidenční číslo uchazeče, pod kterým bude veden v přijímacím řízení.

Povinnou přílohou přihlášky do 2. kola přijímacího řízení jsou výsledky jednotné přijímací zkoušky (JPZ) z 1. kola (výpis výsledků didaktických testů, potvrzení školy, informace na rozhodnutí atp.). V případě, že uchazeč JPZ nekonal, bude použit náhradní způsob hodnocení dle prospěchu v 1. pololetí ZŠ v předmětu český jazyk a v předmětu matematika.

Uchazeči s cizím nebo českým občanstvím, kteří získali předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky a nevzdělávali se ani část školního roku před konáním JPZ ve škole v ČR, mají
na základě § 20 odst. 4 školského zákona nárok na úpravu podmínek přijímacího řízení ke vzdělávání na středních školách. Na základě jejich písemné žádosti, kterou přiloží k přihlášce, se těmto uchazečům promíjí přijímací zkouška z českého jazyka (informace k přijímací zkoušce z ČJL pro osoby pobývající dlouhodobě v zahraničí). Oprávněnost žádosti ověří ředitelka školy dle vysvědčení vydaného zahraniční školou a dodaného spolu s přihláškou nebo na základě osvědčení o uznání rovnocennosti vysvědčení vydaného zahraniční školou. Cizinci, kteří nejsou občany Evropské unie, se stávají žáky příslušné střední školy, pokud ředitelce školy prokáží nejpozději při zahájení vzdělávání oprávněnost svého pobytu
na území České republiky (§ 20 odst. 3 školského zákona).

Úprava podmínek přijímacího řízení pro uchazeče o studium z Ukrajiny (dále také „cizinec“) se řídí podle § 1 odst. 1 zákona č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace. Uchazeč musí doložit doklad o dočasné ochraně (Opatření obecné povahy s účinností od 27.10. 2022).

Znalost českého jazyka se u uchazečů cizinců ověří ústním komisionálním pohovorem, o jehož průběhu bude sepsán záznam. Úroveň znalosti českého jazyka je stěžejní podmínkou pro zvládnutí studia zvoleného oboru a odbornosti. Výsledkem pohovoru je stanovisko ke schopnosti studovat daný obor.

V případech, kdy JPZ v 1. kole konali uchazeči, kterým se promíjí JPZ z českého jazyka a literatury podle § 20 odst. 4 školského zákona, se použije tzv. redukované hodnocení:

 • vytvoří se redukované hodnocení všech uchazečů, které obsahuje výsledek testů z MAT
  a bodové hodnocení za prospěch ze ZŠ (neobsahuje výsledek testu z ČJL),
 • vytvoří se výsledné pořadí ostatních uchazečů hodnocených na základě všech kritérií podle
  60d odst. 3 školského zákona,
 • uchazeči nekonající test z ČJL se do výsledného pořadí ostatních uchazečů zařadí na místo shodné s jejich pořadím v rámci redukovaného hodnocení.

Hodnocení výsledků přijímacího řízení

Ředitel školy hodnotí splnění stanovených kritérií přijímacího řízení uchazečem podle:

 • hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání,
 • výsledků JPZ konané v 1. kole přijímacího řízení,
 • v případě nekonání JPZ v 1. kole přijímacího řízení bude použit náhradní způsob hodnocení

dle prospěchu v 1. pololetí ZŠ v předmětu český jazyk a v předmětu matematika:

30 bodů za známku výborný, 20 bodů za známku chvalitebný, 10 bodů za známku dobrý,                0 bodů za známku dostatečný.

 

Za jednotnou přijímací zkoušku obdrží uchazeč body (BZK) jako součet bodů za test z českého jazyka a literatury (max. 50 bodů) a za test z matematiky (max. 50 bodů). Maximální možný počet je 100 bodů. Jednotná zkouška má v přijímacím řízení váhu 60 %.

Prospěch z předchozího vzdělávání: studijní průměr na vysvědčení za 2. pololetí 8. ročníku ZŠ  a  1. pololetí 9. ročníku ZŠ. Maximální počet je  66 bodů, studijní průměr má v přijímacím řízení váhu 40 %.

Za výsledný průměrný prospěch ve 2. pololetí 8. ročníku ZŠ a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ (resp. v odpovídajících ročnících víceletého gymnázia) budou body (BZ) přiděleny takto:

Celkový průměrný prospěch Přidělené body Celkový průměrný prospěch Přidělené body
1,00 – 1,05 66 1,56 – 1,59 25
1,06 – 1,09 63 1,60 – 1,65 20
1,10 – 1,15 60 1,66 – 1,69 17
1,16 - 1,19 57 1,70 – 1,75 14
1,20 – 1,25 54 1,76 – 1,79 12
1,26 – 1,29 52 1,80 – 1,85 10
1,30 – 1,35 50 1,86 – 1,89 8
1,36 – 1,39 45 1,90 – 1,95 6
1,40 – 1,45 40 1,96 – 1,99 3
1,46 – 1,49 35 2,00 a více 0
1,50 – 1,55 30    

Body celkem (BC) jsou součtem hodnot BZK (body zkouška) a BZ (body prospěch ZŠ).

BC = BZK + BZ                   

Celkem může uchazeč v rámci přijímacího řízení získat maximálně 160 bodů.

V případě rovnosti hodnoty BC u více uchazečů bude vzájemné pořadí těchto uchazečů stanoveno podle lepšího výsledku:

 • z jednotné přijímací zkoušky jako celku (BZK), při shodě,
 • z jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury, při shodě,
 • z jednotné přijímací zkoušky z matematiky, při shodě,
 • z českého jazyka na vysvědčení z 1. pololetí 9. ročníku ZŠ (resp. odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia).

Podle celkového počtu získaných bodů (BC) bude sestaveno pořadí uchazečů. Přijati budou uchazeči podle pořadí hodnoty BC až do celkového počtu přijímaných žáků stanoveného pro 2. kolo přijímacího řízení.

 

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Dne 29. 5. 2023 zveřejní ředitelka školy na webových stránkách školy a na úřední desce školy seznam přijatých uchazečů pod přiděleným evidenčním číslem (§ 183 odst. 2 školského zákona) spolu s dalšími pokyny.

Svůj úmysl vzdělávat se ve zvoleném oboru na dané střední škole potvrdí uchazeč přijatý ke vzdělávání řediteli dané školy  odevzdáním zápisového lístku do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí (tj. do 12. 6. 2023). Odevzdání zápisových lístků se netýká uchazečů o dálkové studium. Posledním dnem této lhůty zanikají právní účinky rozhodnutí o přijetí a místo je uvolněno pro další uchazeče.

Nezbytným předpokladem pro přijetí ke vzdělávání na střední školu je doložení úspěšného ukončení základního vzdělávání a to nejpozději v den nástupu do školy, tj. 4. září 2023.

 

Kritéria přijímacího řízení pro dálkovou formu vzdělávání 

Kritériem pro přijetí na střední školu v dálkové formě vzdělávání je splnění povinné školní docházky  
a doložení ukončeného základního vzdělání. Uchazeč podává přihlášku na předepsaném tiskopise            a součástí přihlášky je vysvědčení z posledních dvou ročníků základní školy (Vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání).

Systém zápisových lístků se vztahuje jen k přijímání ke střednímu vzdělávání v denní formě. 

Dne 29. 5. 2023 zveřejní ředitelka školy na webových stránkách školy a na úřední desce školy seznam přijatých uchazečů pod přiděleným evidenčním číslem (§ 183 odst. 2 školského zákona) spolu s dalšími pokyny.