Kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024

Přijímání uchazečů ke studiu bude probíhat v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění zákona 383/2005 Sb., zákona 49/2009 Sb., zákona 178/2016 Sb., a vyhláškou 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších úprav.

Pro školní rok 2023/2024 nabízíme absolventům ZŠ tyto obory vzdělávání s předpokládaným počtem přijímaných uchazečů:

Kód oboru Název oboru Předpokládaný počet míst
68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost  - denní forma vzdělávání             40
72-41-M/01 Informační služby a mediální komunikace  - denní forma vzdělávání 22
68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost - dálková forma vzdělávání         25

Přihláška k přijímacímu řízení

V 1. kole přijímacího řízení může uchazeč podat nejvýše 2 přihlášky. Uchazeč podává přihlášku
ke vzdělávání na předepsaném tiskopisu potvrzeném základní školou (s vyplněným prospěchem z posledních dvou ročníků ZŠ) do 1. 3. 2023 na adresu Střední odborné školy Olomouc spol. s r. o., Řepčínská 239/101, 779 00 Olomouc. Podání přihlášky může být učiněno osobně na sekretariátu školy, poštou (rozhoduje datum podání na poštovním razítku) nebo datovou schránkou (podmínkou je elektronická konverze dokumentů).

Součástí přihlášky jsou doklady prokazující plnění kritérií přijímacího řízení stanovených ředitelem školy. Uchazeč, který podává v 1. kole dvě přihlášky, uvede na obou přihláškách školy a obory vzdělávání v tomtéž pořadí.

U oborů Veřejnosprávní činnost ani Informační služby a mediální komunikace není na přihlášce vyžadováno potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání.

 

V 1. kole přijímacího řízení konají všichni uchazeči jednotnou přijímací zkoušku (JPZ). Ta se skládá z písemného testu z českého jazyka a literatury (ČJL) a z písemného testu z matematiky (MAT). Dodavatelem testů je Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (www.cermat.cz).

Jednotná přijímací zkouška bude shodná pro všechny uchazeče o středoškolské vzdělání v oborech Veřejnosprávní činnost a Informační služby a mediální komunikace v denní i dálkové formě.

Délka trvání jednotné zkoušky dle JPZ schématu:

 • test z českého jazyka a literatury trvá 60 minut,
 • test z matematiky trvá 70 minut.

Uchazeč koná JPZ na jedné škole v 1. kole dvakrát v případě, že na téže škole podá obě přihlášky
do různých oborů vzdělání. Pokud uchazeč podá v 1. kole pouze jednu přihlášku ke studiu, koná JPZ jednou.

Termíny konání JPZ z českého jazyka a literatury a z matematiky v 1. kole přijímacího řízení:

Řádný termín                                   13. a 14. 4. 2023

Náhradní termín                             10. a 11. 5. 2023

Pokud se uchazeč nemůže v řádném termínu ze závažných důvodů k jednotné přijímací zkoušce dostavit, může nejpozději do 3 dnů po termínu stanovené zkoušky svoji neúčast řádně písemně omluvit ředitelce školy. Pokud je omluva uznána, koná JPZ v náhradním termínu.

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří mají v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 a 2 písm. c) školského zákona nárok na úpravu podmínek přijímacího řízení, musí spolu s přihláškou
ke studiu odevzdat platné doporučení školského poradenského zařízení k uzpůsobení podmínek JPZ (informace k přijímacímu řízení uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami).

Uchazeči s cizím nebo českým občanstvím, kteří získali předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky a nevzdělávali se ani část školního roku před konáním JPZ ve škole v ČR, mají
na základě § 20 odst. 4 školského zákona nárok na úpravu podmínek přijímacího řízení ke vzdělávání na středních školách. Na základě jejich písemné žádosti, kterou přiloží k přihlášce, se těmto uchazečům promíjí přijímací zkouška z českého jazyka (informace k přijímací zkoušce z ČJL pro osoby pobývající dlouhodobě v zahraničí). Oprávněnost žádosti ověří ředitelka školy dle vysvědčení vydaného zahraniční školou a dodaného spolu s přihláškou nebo na základě osvědčení o uznání rovnocennosti vysvědčení vydaného zahraniční školou. Cizinci, kteří nejsou občany Evropské unie, se stávají žáky příslušné střední školy, pokud ředitelce školy prokáží nejpozději při zahájení vzdělávání oprávněnost svého pobytu na území České republiky (§ 20 odst. 3 školského zákona).

Úprava podmínek přijímacího řízení pro uchazeče o studium z Ukrajiny (dále také „cizinec“) se řídí podle § 1 odst. 1 zákona č. 67/2002 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace. Na základě jejich písemné žádosti, kterou přiloží k přihlášce, se těmto uchazečům promíjí přijímací zkouška z českého jazyka. Dále mají (na základě žádosti připojené k přihlášce) právo konat písemný test jednotné přijímací zkoušky
z matematiky v ukrajinském jazyce. Spolu s žádostí musí uchazeč doložit i doklad o dočasné ochraně (Opatření obecné povahy s účinností od 27.10. 2022).

Znalost českého jazyka se u uchazečů cizinců ověří ústním komisionálním pohovorem, o jehož průběhu bude sepsán záznam. Úroveň znalosti českého jazyka je stěžejní podmínkou pro zvládnutí studia zvoleného oboru a odbornosti. Výsledkem pohovoru je stanovisko ke schopnosti studovat daný obor.

V případech, kdy JPZ konají uchazeči, kterým se promíjí JPZ z českého jazyka a literatury podle § 20 odst. 4 školského zákona, se použije tzv. redukované hodnocení:

 • vytvoří se redukované hodnocení všech uchazečů, které obsahuje výsledek testů z MAT
  a bodové hodnocení za prospěch ze ZŠ (neobsahuje výsledek testu z ČJL),
 • vytvoří se výsledné pořadí ostatních uchazečů hodnocených na základě všech kritérií podle
  60d odst. 3 školského zákona,
 • uchazeči nekonající test z ČJL se do výsledného pořadí ostatních uchazečů zařadí na místo shodné s jejich pořadím v rámci redukovaného hodnocení.

 

Hodnocení výsledků přijímacího řízení

Ředitel školy hodnotí splnění stanovených kritérií přijímacího řízení uchazečem podle:

 • hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání,
 • výsledků JPZ.

Hranice úspěšnosti v jednotné přijímací zkoušce není na naší škole stanovena.
Uchazečům se do celkového hodnocení započítává lepší výsledek z obou termínů JPZ z ČJL a MAT.

Jednotná přijímací zkouška (JPZ):

 • test z českého jazyka a literatury max. 50 bodů,
 • test z matematiky max. 50 bodů.

Za jednotnou přijímací zkoušku obdrží uchazeč body (BZK) jako součet bodů za oba tyto předměty. Maximální možný počet je 100 bodů. Jednotná zkouška má v přijímacím řízení váhu 60 %.

Prospěch z předchozího vzdělávání:

Studijní průměr na vysvědčení za 2. pololetí 8. ročníku ZŠ  a  1. pololetí 9. ročníku ZŠ. Maximální počet je  66 bodů. Studijní průměr má v přijímacím řízení váhu 40 %.

Za výsledný průměrný prospěch ve 2. pololetí 8. ročníku ZŠ a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ (resp. v odpovídajících ročnících víceletého gymnázia) budou body (BZ) přiděleny takto:

Průměr Body Průměr Body
1,00 – 1,05 66 1,56 – 1,59 25
1,06 – 1,09 60 1,60 – 1,65 20
1,10 – 1,15 54 1,66 – 1,69 17
1,16 - 1,19 50 1,70 – 1,75 14
1,20 – 1,25 40 1,76 – 1,79 12
1,26 – 1,29 30 1,80 – 1,85 10
1,30 – 1,35 20 1,86 – 1,89 8
1,36 – 1,39 14 1,90 – 1,95 6
1,40 – 1,45 10 1,96 – 1,99 3
1,46 – 1,49 6 2,00 a více 0
1,50 – 1,55 0

Body celkem (BC) jsou součtem hodnot BZK (body zkouška) a BZ (body prospěch ZŠ).

BC = BZK + BZ                   

Celkem může uchazeč v rámci přijímacího řízení získat maximálně 160 bodů.

V případě rovnosti hodnoty BC u více uchazečů bude vzájemné pořadí těchto uchazečů stanoveno podle lepšího výsledku:

 • z jednotné přijímací zkoušky jako celku (BZK), při shodě,
 • z jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury, při shodě,
 • z českého jazyka na vysvědčení z 1. pololetí 9. ročníku ZŠ (resp. odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia).

Podle celkového počtu získaných bodů (BC) bude sestaveno pořadí uchazečů. Přijati budou uchazeči podle pořadí hodnoty BC až do celkového počtu přijímaných žáků stanoveného pro školní rok 2023/2024.

 

Výsledky jednotné přijímací zkoušky zpřístupní CERMAT školám nejpozději 28. dubna 2023 a do dvou pracovních dnů zveřejní ředitelka školy seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem (§ 183 odst. 2 školského zákona) spolu s dalšími pokyny.

Svůj úmysl vzdělávat se ve zvoleném oboru na dané střední škole potvrdí uchazeč přijatý ke vzdělávání řediteli dané školy  odevzdáním zápisového lístku do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí. Odevzdání zápisových lístků se netýká uchazečů o dálkové studium. Posledním dnem této lhůty zanikají právní účinky rozhodnutí o přijetí a místo je uvolněno pro další uchazeče.

Na takto uvolněná místa lze přijmout uchazeče, jimž bylo původně vydáno rozhodnutí o nepřijetí, v rámci využití nástroje tzv. autoremedury, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. školský zákon v platném znění (na základě odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí podaného v zákonem stanovené  lhůtě).

Nezbytným předpokladem pro přijetí ke vzdělávání na střední školu je doložení úspěšného ukončení základního vzdělávání a to nejpozději v den nástupu do školy, tj. 4. září 2023.

RNDr. Hana Blahová v. r.

Ředitelka školy

 

Střední odborná škola Olomouc spol. s r. o.

Řepčínská 239/101

779 00 Olomouc

 

V Olomouci 30. 1. 2023