Search

585 411 935

telefon do školy

bakaláři

přihlášení

Microsoft 365

přihlášení

Search
Close this search box.

Přijímací řízení – druhé kolo

Vyhlášení a kritéria 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

Ředitelka školy vyhlašuje dle ustanovení § 60, odst. 1 Zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád) a na základě ustanovení Vyhlášky MŠMT ČR č. 353/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MŠMT ČR č. 233/2020 a Opatření obecné povahy MŠMT ze dne 5. ledna 2021 druhé kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 do:

  •  oboru vzdělání 72-41-M/01 Informační služby v denní formě studia
    • Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 15
  •  oboru vzdělání 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost v denní formě studia
    • Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 12
  • oboru vzdělání 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost v dálkové formě studia
    • Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 15

 

Přijímací řízení pro denní formu studia proběhne 10. 6. 2021 na základě doloženého studijního průměru na vysvědčení za 1. pololetí 8. třídy ZŠ.
Zákonný zástupce nezletilého uchazeče podává přihlášku na předepsaném tiskopisu (který získá na základní škole, na našich webových stránkách  či na webu MŠMT ČR) do 9. 6. 2021. V případě, že klasifikace není uvedena a ověřena základní školou na přihlášce, je nutné k přihlášce přiložit ověřenou kopii vysvědčení.

Přijímací řízení pro dálkovou formu studia proběhne  10. 6. 2021 na základě doložení ukončení základního vzdělání (vysvědčení z 9. třídy ZŠ).
Uchazeč podává přihlášku na předepsaném tiskopisu, který získá na našich webových stránkách) do 9. 6. 2021.

Přihlášku lze doručit osobně či poštou na adresu Střední odborná škola Olomouc spol. s r. o., Řepčínská 239/101, 779 00 Olomouc, nebo datovou schránkou (zxd45ch).
Do přihlášky ke vzdělávání je nutné uvést kontaktní e-mail uchazeče o studium/zákonného zástupce uchazeče o studium – na tento email budou zasílány informace o rozhodnutí o přijetí (rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno doporučeně poštou, příp. datovou schránkou).

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro denní formu studia
Uchazeči budou přijímáni ke vzdělávání  podle dosažených výsledků vzdělávání na základní škole (aritmetický průměr prospěchu za první pololetí 8. ročníku). V případě rovnosti průměru rozhoduje o pořadí lepší průměr známek 3 předmětů (český jazyk, cizí jazyk, výchova k občanství).

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
Výsledek přijímacího řízení bude zveřejněn na webových stránkách školy a úřední desce dne 10. 6. 2021 pod registračním číslem uchazeče, které bude sděleno mailem.  Rozhodnutí o přijetí si vyzvednou uchazeči ve škole,  Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno doporučeně poštou, příp. datovou schránkou. Lhůta pro odvolání proti nepřijetí trvá 3 pracovní dny.

Svůj úmysl vzdělávat se na Střední odborné škole Olomouc spol. s r. o. potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy, která rozhodla o přijetí ke vzdělávání. Lhůta pro uplatnění zápisového lístku běží ode dne, kdy ředitelka školy zveřejní seznam úspěšných uchazečů a trvá 10 pracovních dnů (do 24. 6. 2021)

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro dálkovou formu studia
Uchazeči budou přijímáni ke vzdělávání  na základě doložení ukončení základního vzdělání (vysvědčení z 9. třídy základní školy).

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
Výsledek přijímacího řízení bude zveřejněn na webových stránkách školy a úřední desce dne 10. 6. 2021 pod registračním číslem uchazeče, které bude sděleno mailem.  Rozhodnutí o přijetí si vyzvednou uchazeči ve škole,  Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno doporučeně poštou, příp. datovou schránkou. Lhůta pro odvolání proti nepřijetí trvá 3 pracovní dny.

  1. 5. 2021 RNDr. Hana Blahová

 Střední odborná škola Olomouc spol. s r. o.
Řepčínská 239/101
779 00 Olomouc
REDIZO: 600017141
IČ: 25377655
datová schránka: zxd45ch

Rychlý kontakt
605 967 554
skola@skolaodborna.cz

Chceš sdílet příspěvek?

Sdílej