Příjimací řízení 2016

Přijímací řízení pro školní rok 2016 – 2017
DENNÍ A DÁLKOVÉ STUDIUM

 

Ředitelka Střední odborné školy Olomouc spol. s r. o. vyhlašuje přijímací řízení pro školní rok 2016/2017.

V souladu s § 60 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání na středních školách, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje ředitelka školy první kolo přijímacího řízení pro školní rok 2016/2017.

Obory vzdělání:

Denní forma vzdělávání | Maximální počet přijímaných uchazečů: 30

Denní forma vzdělávání | Maximální počet přijímaných uchazečů: 60

 

Uchazeči do průměru 2,0 na vysvědčení v prvním pololetí 9. ročníku ZŠ budou přijati bez přijímacích zkoušek pouze na základě prospěchu.

V případě více uchazečů s prospěchem do průměru 2,0 v prvním pololetí 9. ročníku ZŠ bude stanoveno pořadí dle výběrových předmětů: český jazyk, cizí jazyk, matematika, zeměpis, dějepis, občanská nauka.

Ostatní konají písemný test z českého jazyka a literatury (30 minut).

Hodnocení uchazeče bude vyjádřeno počtem dosažených bodů. Maximální možný počet bodů je 100.

Kritéria stanovená pro přijetí    

Hodnocení uchazeče dle dosaženého průměru na vysvědčení za 1. pololetí 9. ročníku ZŠ – maximální počet 80 bodů.

Hodnocení uchazeče dle dosaženého průměru na vysvědčení za 1. pololetí 9. ročníku ZŠ z profilových předmětů (český jazyk, cizí jazyk, matematika, zeměpis, dějepis, občanská nauka) – maximální počet 20 bodů.

Přijímací test z českého jazyka a literatury – maximální počet 40 bodů.

Přijímací řízení do pětiletého dálkového studia oboru vzdělání zakončeného maturitní zkouškou na školní rok 2016/2017

Obor vzdělání:

V rámci přijímacího řízení se přijímací zkoušky pro pětileté dálkové studium oboru vzdělání 68-43-M/01 VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST nekonají. PŘIJÍMÁME BEZ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK. Podmínkou přijetí je ukončení povinné školní docházky doložené vysvědčením posledního ročníku základní školy.

Pokud splní podmínky přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout, rozhoduje pořadí podání přihlášky.

Přijatí uchazeči budou pozváni k informační schůzce.

Termín přijímacího řízení

Na základě § 165 odst. 2 písm. f) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších změn a doplňků, v souladu s § 59, § 60, § 60a a § 60b téhož zákona a vyhláškou č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších změn a doplňků vyhlašuji:

  1. kolo přijímací zkoušky
  • první termín 22. dubna 2016 v 9:00
  • druhý termín 25. dubna 2016 v 9:00

Uchazeč se k přijímacímu řízení hlásí přihláškou, kterou doručí (zašle) na zvolenou školu do 15. března 2016 v listinné podobě na adresu Střední odborná škola Olomouc spol. s r. o., Řepčínská 239/101, 779 00 Olomouc. Na základě podané přihlášky ke studiu uchazeč obdrží pozvánku k přijímací zkoušce.

Přijati budou uchazeči podle dosaženého počtu bodů až do předpokládaného maximálního počtu žáků pro každý obor. V případě rovnosti bodů bude pořadí uchazečů stanoveno podle dosaženého průměru známek z profilových předmětů (český jazyk, cizí jazyk, matematika, zeměpis, dějepis, občanská nauka).

Oznámení výsledků přijímacího řízení

Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn (pod registračními čísly uchazečů) ve škole na veřejně přístupném místě a na webových stránkách školy. Nepřijatým uchazečům bude zasláno rozhodnutí o nepřijetí.

Přijatí uchazeči o studium a zákonní zástupci budou pozváni na informační schůzku, kde jim bude předáno rozhodnutí o přijetí ke studiu, a po odevzdání zápisového lístku budou vyzváni k podpisu smlouvy o poskytnutí vzdělání. Lhůta na odevzdání zápisového lístku (10 pracovních dnů) začíná běžet zveřejněním seznamu přijatých žáků.

II. kolo přijímacího řízení bude vyhlášeno v případě volných míst. Přijímací řízení bude ukončeno nejpozději 31. srpna 2016.

Olomouc 2016-01-31

RNDr. Hana Blahová

ředitelka školy


dokumenty ke stažení: prijimaci-rizeni-2016

Komentáře jsou vypnuty.