Informace k přijímací zkoušce ke studiu

Na základě přihlášky ke vzdělávání zveme uchazeče o studium na naší škole ke konání testů v rámci jednotné přijímací zkoušky do maturitních oborů středního vzdělávání.

Termín konání: 8. 6. 2020

Do budovy školy můžete vstoupit 30 minut před zahájením zkoušky. Pokud se ke zkoušce nemůžete dostavit, je nutno se omluvit a poté Vám sdělíme náhradní termín. Další důležité informace (evidenční číslo přihlášky, zkušební učebnu, datum konání a časy zahájení zkoušek…) obdržíte poštou a mailem.

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

Kritéria přijetí ke vzdělávání jsou v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších změn a předpisů, vyhláškou MŠMT ČR č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů.

Uchazeči budou při přijímání ke vzdělávání hodnoceni podle:

a) průměrného prospěchu v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ s váhou 40 %;
b) výsledku přijímací zkoušky ve formě centrálně zadávaných jednotných testů (test z matematiky a českého jazyka a literatury) s váhou 60 %;

Celkové nejvyšší dosažitelné hodnocení je 166 bodů.

ad a) průměrný prospěch maximálně 66 bodů
ad b) výsledek centrálně zadávaných jednotných testů maximálně 100 bodů
(z matematiky 50 bodů, z českého jazyka a literatury 50 bodů)
Uchazeči budou řazeni podle celkového počtu bodů získaných v přijímacím řízení.

V případě rovnosti bodů rozhodují následující kritéria:

1) vyšší počet bodů dosažený za průměrný prospěch;
2) lepší průměr známek 3 předmětů (český jazyk, cizí jazyk, výchova k občanství) v 1. pololetí 9. třídy ZŠ.

Do studijního oboru bude přijato maximálně:
60 uchazečů 63-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

Ředitelka školy zveřejní seznam přijatých uchazečů na úřední desce školy a na webových stránkách školy www.skolaodborna.cz nejpozději dne 16. 6. 2020 pod registračním číslem uchazeče. Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání nebude zákonným zástupcům zasíláno písemně.
Svůj úmysl vzdělávat se ve střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce uchazeče odevzdáním zápisového lístku na zvolené škole nejpozději do 23. 6. 2020 osobně nebo poštovní přepravou (rozhodující je datum odeslání).

Pokyny k ochraně zdraví v souvislosti s konáním jednotné přijímací zkoušky dle aktuální situace Vám zašleme mailem a budou také zveřejněny na webových stránkách školy a na školním facebooku.

Těšíme se na budoucí spolupráci a přejeme Vám úspěch u zkoušek.

RNDr. Hana Blahová
ředitelka školy

Komentáře jsou vypnuty.