Druhé kolo přijímacího řízení

II. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Ředitelka Střední odborné školy Olomouc spol. s r. o., Řepčínská 239/101, 779 00 Olomouc, vyhlašuje II. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021.

V souladu s § 60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje ředitelka školy druhé kolo přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 takto:

Obor vzdělání 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost
denní forma vzdělávání
počet přijímaných ve II. kole 8 žáků

Obor vzdělání 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost
dálková forma vzdělávání
počet přijímaných ve II. kole 30 žáků

KRITÉRIA II. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Denní forma vzdělávání
Průměrný prospěch dosažený v I. a II. pololetí 8. třídy a v I. pololetí 9. třídy ZŠ
je hodnocen max. 66 body, uchazeči budou přijati bez další zkoušky do naplnění maximálního počtu přijímaných uchazečů. Pořadí uchazečů bude stanoveno podle dosaženého počtu bodů. Maximální celkový počet přijímaných je pro obor veřejnosprávní činnost 60 žáků.

Dálková forma vzdělávání
Uchazeči o přijetí do dálkové formy vzdělávání (obor veřejnosprávní činnost) budou ve II. kole přijati na základě podané přihlášky a předložení dokladu o ukončení základního vzdělání (vysvědčení). Maximální počet přijímaných v dálkové formě je 30.

Na základě podané přihlášky do II. kola uchazeč obdrží pozvánku k přijímacímu řízení. Přihlášky posílejte do 29. června 2020, přijímací řízení se uskuteční 30. června 2020, výsledky budou zveřejněny 30. června 2020.

O přijetí rozhoduje ředitelka školy na základě předem zveřejněných kritérií.
Přihlášky lze zaslat poštou nebo odevzdat osobně v budově školy. Pro získání bližších informací lze využít webové stránky školy, případně si telefonicky sjednat individuální schůzku s vedením školy.

OZNÁMENÍ VÝSLEDKŮ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělání, se oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam bude zveřejněn na veřejně přístupném místě v budově školy (úřední deska) a na webových stránkách školy www.skolaodborna.cz.
Svůj úmysl vzdělávat se na Střední odborné škole Olomouc spol. s r. o. potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení (denní studium).
Na webových stránkách školy bude po každém kole přijímacího řízení zveřejněn počet volných míst.

Olomouc, 24. 6. 2020

RNDr. Hana Blahová
ředitelka školy

Komentáře jsou vypnuty.