Druhé kolo přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019

II. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

Ředitelka Střední odborné školy Olomouc spol. s r. o., Řepčínská 239/101, 779 00 Olomouc vyhlašuje II. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019.

V souladu s § 60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje ředitelka školy druhé kolo přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019 takto:

Obor vzdělání 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost
denní forma vzdělávání
počet přijímaných ve II. kole 5 žáků

Obor vzdělání 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost
dálková forma vzdělávání
počet přijímaných ve II. kole 20 žáků

 

 

• KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

Denní forma vzdělávání

Průměrný prospěch dosažený v I. pololetí 9. třídy ZŠ je hodnocen max. 30 body, uchazeči s průměrem do 2,0 budou přijati bez další zkoušky do naplnění maximálního počtu přijímaných uchazečů. Uchazeči s průměrným prospěchem dosaženým v I. pololetí 9. třídy ZŠ nad 2,0 budou konat přijímací zkoušku z českého jazyka. Maximální počet bodů za tuto zkoušku je 10 bodů, uchazeči budou přijímáni do maximálního počtu přijímaných uchazečů. Pořadí uchazečů bude stanoveno podle dosaženého počtu bodů. Maximální celkový počet přijímaných je pro obor veřejnosprávní činnost 60.

Dálková forma vzdělávání

Uchazeči o přijetí do dálkové formy vzdělávání (obor veřejnosprávní činnost) budou v II. kole přijati na základě podané přihlášky a předložení dokladu o ukončení základního vzdělání (vysvědčení). Maximální počet přijímaných v dálkové formě je 20.

 

Na základě podané přihlášky do II. kola uchazeč obdrží pozvánku k přijímacímu řízení. Přijímací zkouška z českého jazyka (denní studium) se bude konat ve středu 30. května.

 

O přijetí rozhoduje ředitelka školy na základě předem zveřejněných kritérií.
Přihlášky lze zaslat poštou nebo odevzdat osobně v budově školy. Pro získání bližších informací lze využít webové stránky školy, případně si telefonicky sjednat individuální schůzku s vedením školy.

 

• OZNÁMENÍ VÝSLEDKŮ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělání, se oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam bude zveřejněn na veřejně přístupném místě v budově školy (úřední deska) a na webových stránkách školy www.skolaodborna.cz.
Svůj úmysl vzdělávat se na Střední odborné škole Olomouc spol. s r. o. potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení (denní studium).

Na webových stránkách školy bude po každém kole přijímacího řízení zveřejněn počet volných míst.

Komentáře jsou vypnuty.