Druhé kolo PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO školní rok 2017/2018

 

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DNE 18. 5. 2017 – 2. KOLO

 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO ŽÁKA BODY

ZA VÝSLEDKY

NA ZŠ

Body ČJ BODY CELKEM Výsledek

přijímacího řízení

47 20 20 přijat
48 23 23 přijat
49 10 5 15 přijat
50 28 28 přijat
51 30 30 přijat
52 28 28 přijat
53 15 8 23 přijat
54 30 30 přijat
56 25 25 přijat
58 10 3 13 přijat
59 28 28 přijat
60 20 20 přijat
61 20 20 přijat
62 28 28 přijat
63 30 30 přijat
64 28 28 přijat
65 23 23 přijat
66 20 20 přijat
67 28 28 přijat

 

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Ve čtvrtek 18. května 2017 v 15:00 hodin se koná informační schůzka pro rodiče přijatých žáků.

Na této schůzce bude předáno Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání a podány veškeré důležité informace týkající se studia. Již na této schůzce bude možno odevzdat zápisový lístek ke vzdělávání. Termín odevzdání zápisového lístku je 10 pracovních dní od zveřejnění výsledků přijímacího řízení, tedy nejpozději do 1. června 2017.

 

 


Ředitelka Střední odborné školy Olomouc spol. s r. o., Řepčínská 239/101, 779 00 Olomouc vyhlašuje II. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 na den 18. 5. 2017.

Pro informace volejte na tel.: 605 967 554

 

V souladu s § 60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje ředitelka školy druhé kolo přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 takto:

 

Obor vzdělání          68-43-M/01  Veřejnosprávní činnost

denní forma vzdělávání

počet přijímaných ve II. kole                                          20 žáků

 

 

Obor vzdělání          68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

dálková forma vzdělávání

počet přijímaných ve II. kole                                           20 žáků

 

 

  • Kritéria přijímacího  řízení pro školní rok 2017/2018

Denní forma vzdělávání

Průměrný prospěch dosažený v I. pololetí 9. třídy ZŠ je hodnocen max. 30 body, uchazeči s průměrem do 2,0 budou přijati bez další zkoušky do naplnění  maximálního počtu přijímaných uchazečů. Uchazeči s průměrným prospěchem dosaženým v I. pololetí 9. třídy ZŠ nad 2,0 budou konat přijímací zkoušku z českého jazyka. Maximální počet bodů za tuto zkoušku je 10 bodů, uchazeči budou přijímáni do maximálního počtu přijímaných uchazečů. Maximální celkový počet přijímaných je pro obor veřejnosprávní činnost 50.

Dálková forma vzdělávání

Uchazeči o přijetí do dálkové formy vzdělávání (obor veřejnosprávní činnost) budou v II. kole přijati na základě podané přihlášky a předložení dokladu o ukončení základního vzdělání (vysvědčení). Maximální počet přijímaných v dálkové formě je 20.

Na základě podané přihlášky do II. kola uchazeč obdrží pozvánku k přijímacímu řízení.

O přijetí rozhoduje ředitelka školy na základě předem zveřejněných kritérií.

Přihlášky lze zaslat poštou nebo  odevzdat osobně v budově školy. Pro získání bližších informací lze využít webové stránky školy, případně si telefonicky sjednat  individuální schůzku s vedením školy.

  • Oznámení výsledků přijímacího řízení

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělání, se oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam bude zveřejněn na veřejně přístupném místě v budově školy (úřední deska) a na webových stránkách školy www.skolaodborna.cz.

Svůj úmysl vzdělávat se na Střední odborné škole Olomouc spol. s r. o. potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení (denní studium).

Na webových stránkách školy bude po každém kole přijímacího řízení zveřejněn počet volných míst

Komentáře jsou vypnuty.